การฝึกอบรม

        เราเป็น บริษัท รักษาความปลอดภัย ที่ได้รับความไว้วางใจ จากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ มี บริการรักษาความปลอดภัย ที่ได้มาตรฐาน เป็นบริษัทรักษาความปลอดภัย ที่เชื่อถือได้มีเจ้าหน้าที่ มีความชำนาญที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรรักษาความปลอดภัยมาเป็นอย่างดี

การฝึกอบรมพนักงาน

        หลักการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย เสริมสร้างความรับผิดชอบ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างอย่างเต็มความสามารถ เสริมสร้างระเบียบและวินัยในการปฏิบัติงาน และรับคำสั่งเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซื่อสัตย์ สุจริต ต่อผู้ว่าจ้างและบุคคลทั่วไป ส่งเสริมการจ้างงานอย่างเป็นธรรม โดยพยายามให้สูงกว่ามาตรฐานทั่วไป ให้ความร่วมมือกับทางราชการ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยของสังคมไทย

หลักการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย

ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ระเบียบวินัย วิธีการรักษาความปลอดภัย
ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเบื้องต้น การประชาสัมพันธ์
ความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงานเหตุการณ์ การใช้เครื่องมือสื่อสาร
อบรมกฎหมายเบื้องต้น ว่าด้วยอำนาจการจับกุมของประชาชน
อบรมให้รู้จักผู้บังคับบัญชา/ผู้ว่าจ้าง
การฝึกระเบียบวินัย การแสดงความเคารพการฝึกระเบียบแถว
การฝึกสังเกตการณ์ จดจำตำหนิรูปพรรณคนร้าย
การฝึกช่วยชีวิตเบื้องต้น ด้านการป้องกันปราบปราม
ฝึกการต่อสู้ท่าบุคคลมือเปล่า การฝึกการตรวจค้น
จับกุม การฝึกการดับเพลิง
เข้ารับการอบรมกฎหมายเบื้องต้น และกฎหมาย ป.วิอาญา ว่าด้วยอำนาจการจับกุมของประชาชน
งานบริการ การอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่นการจราจร
การให้ความช่วยเหลือ การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี งานประชาสัมพันธ์
อบรมให้รู้จักผู้บังคับบัญชา / ผู้ว่าจ้าง
บอกทางหรือสถานที่ต่างๆภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
สร้างความเข้าใจใน กฎ ข้อห้ามของหน่วยงาน การใช้กริยา วาจาที่สุภาพเรียบร้อย

การฝึกอบรมพนักงาน

การฝึกอบรมปฐมพยาบาล

การฝึกอบรมดับเพลิง