บริการของเรา

บริการพนักงานรักษาความปลอดภัยคุณภาพและอุปกรณ์ที่ทันสมัย

        บริษัทฯพร้อมจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพและอุปกรณ์ที่ทันสมัย     เข้าปฏิบัติงารักษาความปลอดภัยตลอดจนอำนวยความสะดวกให้ตรงตามนโยบาย ลักษณะงาน สถานที่ และตรงตามแผนงานความต้องการของท่าน  บริษัท ห้างร้าน โรงงาน หมู่บ้านจัดสรร อาคารสำนักงาน ลานจอดรถ อื่นๆ

 

 บริษัท-ห้างร้าน-อาคารสำนักงาน

        บริเวณประตูเข้า-ออก

        จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่ประจำตลอดเวลา เพื่อบริการรถที่จะ ผ่านเข้า-ออก ให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัย นอกจากนั้นยังจะเป็นหน่วยประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มาติดต่อธุรกิจให้ได้ทราบ ถึงหน่วยงาน หรือฝ่ายต่างๆ ของ บริษัท หรือสำนักงานว่าที่ทำการอยู่อาคารไหน ชั้นไหน เพื่อความสะดวกของผู้มาติดต่อ

 

        บริเวณลานจอดรถ

        ในบริเวณลานจอดรถของบริษัท หรือสำนักงาน พนักงานรักษาความปลอดภัย จะคอยบริการอำนวยความสะดวกในด้านจราจร และจัดระเบียบเรียบร้อยทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการเข้า-ออก นอกจากนั้นแล้วยังจะคอยตรวจตรารถที่จอดอยู่ไม่ให้งัดแงะ และลักขโมยจากผู้ไม่ประสงค์ดีจากบุคคลภายนอก

 

        ในตอนกลางคืน

         ในตอนกลางคืน พนักงานรักษาความปลอดภัยจะเดินตรวจบริเวณรอบๆ ตัวอาคารตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อป้องกันคนร้ายจะเข้ามางัดแงะขโมยทรัพย์สินภายในตัวอาคาร หรือคอยสังเกตการณ์ต่างๆ ว่ามีสิ่งใดเกิดผิดปกติหรือไม่ จะได้ทำการแก้ไขเหตุการณ์นั้นให้กลับคืนสู่สภาพปกติเพื่อความปลอดภัย ในทรัพย์สินของกิจการร

โรงงาน

        บริเวณประตูเข้า-ออก

  • จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่ประจำตลอดเวลาเพื่อ

  • ควบคุมการตอกบัตรของพนักงานโรงงานไม่ให้ตอกบัตรแทนกัน

  • การตรวจค้นพนักงานโรงงาน เพื่อป้องกันการลักลอบนำทรัพย์สินของโรงงานติดตัวออกมา

        กรณีที่บุคคลภายนอกมาขอพบพนักงานของโรงงาน พนักงานรักษาความปลอดภัยจะติดต่อเข้ามาเพื่อแจ้งให้ทราบถึง เหตุผลการขอเข้าพบและเมื่อได้รับอนุญาตให้เข้าพบได้จึงจะให้ผ่านเข้าไปพร้อมทั้งจดชื่อ ลงเวลาเข้า-ออกไว้เป็นหลักฐาน ทุกครั้งเมื่อกลับออกมานำบัตรผ่านมาคืน พนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจแล้วว่าถูกต้องและเรียบร้อยจึงจะคืนบัตร ประจำตัวคืนไป

        รถที่ผ่านเข้า-ออก

        ในกรณีที่เป็นรถของลูกค้าพนักงานรักษาความปลอดภัยจะทำการขอใบอนุญาตขับขี่ไว้เป็นหลักฐานพร้อมทั้งจดหมายเลข ทะเบียนรถและเวลาเข้า-ออก ไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งหลักฐานทุกครั้ง แต่ในกรณีที่เป็นลูกค้ารายสำคัญที่โรงงานแจ้งไว้ ให้เพียงทำการจดบันทึกหมายเลขทะเบียนรถและเวลาเข้า-ออกเท่านั้น เพื่อไม่ให้เสียลูกค้ารายสำคัญของโรงงาน

         บริเวณภายใน

        พนักงานรักษาความปลอดภัยจะเดินตรวจความเรียบร้อยตามจุดที่สำคัญ เมื่อเห็นว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดปกติ จะได้รายงาน ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องของโรงงานทราบทันท่วงที

หมู่บ้านจัดสรร

        บริเวณทางเข้า-ออก

        จัดเจ้าหน้าที่รักษาควาปลอดภัยอยู่ประจำตลอดเวลาเพื่อคอยดูแลความเรียบร้อยของรถที่จะผ่านเข้า-ออกภายในหมู่บ้าน ในกรณีที่เป็นรถโดยสารรับจ้าง พนักงานรักษาความปลอดภัยจำทำการยึดใบอนุญาตขับขี่ไว้ก่อน เมื่อกลับออกมาแล้วจึงจะ คืนให้พร้อมทั้งจดบันทึกหมายเลขทะเบียนรถและเวลาเข้า-ออกไว้เป็นหลักฐาน

        บริเวณภายในหมู่บ้าน

        บริเวณภายในหมู่บ้านพนักงานรักษาความปลอดภัยจะคอยตรวจตราความเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา ถ้าหากบริเวณภายใน หมู่บ้านมีขนาดกว้างใหญ่จะจัดให้มีจักรยานไว้ประจำเพื่อให้พนักงานรักษาความปลอดภัยใช้ขี่ตรวจตราความเรียบร้อย ไปตามตรอก-ซอยต่างๆภายในหมู่บ้าน

        ในตอนกลางคืน

         เข้มงวดกวดขันการตรวจตรา เป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เจ้าของบ้านหลับนอนแล้วถ้าพบบุคคลภายนอกเดินอยู่ตาม ตรอกซอยต่างๆให้ทำการสอบถามถึงวัตถุประสงค์ที่เข้ามา สอดส่องดูแลบ้านที่เจ้าของบ้านไม่อยู่ให้เป็นกรณีพิเศษ ระวังและ คอยดูแลเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้เช่น อัคคีภัย เป็นต้น หากเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้รีบแจ้งสัญญาณให้แก่ผู้อาศัยทราบโดยเร็ว และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยด่วน