ผู้บริหารองค์กร

พ.ต.อ.เสน่ห์ เจริญจิตร
ประธานบริษัท/ฝ่ายกฏหมาย

 

น.ส. เบญจพร บุญเกิด
ฝ่ายการเงิน
น.ส. อุษา อยู่เย็น
ฝ่ายการบัญชี
น.ส. กฤษดาพร บุญธรรม
ฝ่ายบุคคล
น.ส. สุธิมา ถาพรม
ฝ่ายสำนักงาน
นาง อภิญญา วิทยารัตน์
เจ้าหน้าที่

 

นาย ภานุมาศ ลวดทรง
ฝ่ายปฏิบัติการ/สายตรวจ
นาย พิษณุ เกิดใจดี
ฝ่ายmaintenance
ร.ต.ท. ฐิติพันธ์ เพ็ญศิริ
ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
นาย ดนุนันท์ แก้วสระแสน
ฝ่ายฝึกอบรม
นาย ฉลวย เหมือนเพชร
ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

 

นาย อาทร กุลละวณิชย์
สายตรวจ
นาย จักรพงษ์ คล้ายฉิม
สายตรวจ
นาย เรืองฤทธิ์ โต๊ะสัมฤทธิ์
สายตรวจ
นาย ทรงประดิษฐ โพธิ์แป้น
สายตรวจ