เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

“รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย เน้นความปลอดภัย ใส่ใจบริการ”

        บริษัทรักษาความปลอดภัย แอ๊กการ์ด จำกัด มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการดูแลรักษาความปลอดภัย อสังหาริมทรัพย์ ในด้านนวัตกรรม คุณภาพ ความเป็นมืออาชีพ และการบริการ ที่ครบวงจร โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญงานด้านการรักษาความปลอดภัย เพื่อดำเนินงานบริการด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน ให้บริการคุ้มครอง รับรองความปลอดภัย ทั้งในส่วนของบุคล และบุคคลสำคัญ ด้วยเจตนารมณ์และวิสัยทัศน์ของบริษัทของเรา

        บริษัทฯมีเป้าหมายและความมุงมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการรักษาความปลอดภัย และสร้างความมั่นคงให้กับผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ให้ความเชื่อมั่น รักในศักดิ์ศรีของการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย สร้างขวัญและกำลังใจให้กับเขาเหล่านั้น อันนำมาซึ่งความภาคภูมิใจ ทำให้พวกเขาเหล่านั้นปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และให้บริการแก่ลูกค้าได้ตรงตามวัตถประสงค์อย่างแท้จริง ดังนั้น บริษัทฯใคร่ขอเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดองค์กรบริหาร และอำนาจหน้าที่รักภาษาความปลอดภัย พร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยมายังท่าน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการตัดสินใจเรียก ใช้บริการซึ่งบริษัทฯ มีความพร้อมและยินดีอย่างยิ่งหากท่านให้ความไว้วางใจเรียกใช้บริการ